Posts

Showing posts from October, 2012
Image

Feng Shui Activities 風水

Image
纳甲地运  na jia earth luck The Correct 曾子南 zeng zi nan's method   三元奇门遁甲 san yuan qi men dun jia 反些子 fan xie zi Rectifying the Misconception 生基 'sheng ji' life grave that works     Identifying the real   回龙顾主 hui long gu zhu  飞鸟下田穴 flying bird descending field Spot   October 2012 http://www.ziweidoushubazi.blogspot.com/